รูปที่ 7A : Ground bone section แสดง Haversian System กำลังขยายสูง

คำย่อ :
Ca = Canaliculi บรรจุแขนงของ osteocytes
HC = Haversian Canal บรรจุหลอดเลือด-น้ำเหลือง และเนื้อประสาน
La = Lamellae
Oc = Osteocyte บรรจุอยู่ใน lacuna และมีแขนงบรรจุใน canaliculi