รูปที่ 7B : ภาพวาดแสดงการลำเลียงสารอาหารจากหลอดเลือดใน Haversian Canal ไปยัง Osteocyte ที่ต่อเนื่องเป็นแถว

การขนส่งนั้นผ่าน canaliculi system นั้นมีระยะจำกัด ประมาณ 100 ไมโครเมตร ส่วน extracellular fluid ที่ อยู่ในช่องของ canaliculi ขนส่งพวกอณูขนาดเล็กโดยขบวนการ passive diffusion