รูปที่ 8A : การเกิดเนื้อกระดูกแข็ง (Osteogenesis) (ย้อม H&E) ขนาดเล็ก

คำย่อ :
BS = Bone Specule เป็น lamellar bone ขนาดเล็ก ที่ไม่มี osteon
Ob = Osteoblast กำเนิดมาจาก osteoprogenitor cells เรียงตัวเป็น
monolayer คล้ายเซลล์เนื้อผิวชั้นเดียว
Oc = Osteocyte เป็น terminally differentiated cell ของ osteoblastic lineage บรรจุใน lacuna
OCl = Osteoclast เป็น highly polarized cell สัมพันธ์หรือฝังอยู่ในช่องเว้าตื้น (Howship’ s lacuna or subosteoclastic compartment)