รูปที่ 8C : ภาพวาด แสดงลักษณะโครงสร้างในระดับ EM ของ osteoclast ซึ่งฝังอยู่ใน Howship’s
lacunea