รูปที่ 9 : Intramembranous Ossification (Mallory stain)
คำย่อ :
BS = Bone Specule or thin trabeculae of woven bone ลักษณะต่อเนื่องกันเป็น ร่างแหที่ไม่เป็นระเบียบ เรียกว่า primary spongiosa (ต่อมาคงเหลืออยู่เป็น cancellous bones)
bv = blood vessel พบอยู่ใน well-vascularized primitive connective tissue (or Mesenchyme, Me)
Ob = Osteoblast เรียงตัวเป็นเซลล์ชั้นเดียว
Oc = Osteocyte บรรจุใน lacunae
P = Periosteum ประกอบด้วยเซลล์และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โดยพวกเซลล์ เปลี่ยนแปลงมาจาก mesenchymal cells ที่พบอยู่ใกล้กับ periosteal surface ต่อมาเกิด condensation ให้เป็นเยื่อหุ้มกระดูกแข็งชั้นนอก