Precaution after Treatment
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
หลังได้รับการรักษาด้วย  I-131
        เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น มีแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้ป่วย ในช่วง สัปดาห์แรกหลังรักษา ดังนี้
        1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ เป็นระยะเวลานานๆ ช่วง 7 วันแรก
        2. ควรอยู่ห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อยประมาณ 2 ช่วงแขน (6 ฟุต) ในช่วง 2 วันแรก
        3. นอนคนเดียวในคืนแรก
        4. หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถยนต์, เครื่องบิน หรือ mass transportation ร่วมกับผู้อื่น นานเกิน 2 ชั่งโมง ใน 2 วันแรก
        5. ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ให้ราดน้ำมากๆ หรือชักโครกอย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วง 2 วันแรก เนื่องจากรังสีขับออกทางน้ำลาย เหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ
        6. แยกภาชนะ ช้อน ส้อม รวมทั้งซักเสื้อผ้าแยกจากผู้อื่น ในช่วง 3 วันแรก