บทนำ

รูปที่ 1 แสดงภาพผู้ป่วยมะเร็งต่อมธัยรอยด์ที่มีอาการนำมาด้วย Thyroid nodule

การรักษามะเร็งต่อมธัยรอยด์ นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากมะเร็งต่อมธัยรอยด์ เป็นมะเร็งที่รักษาได้ โดยเฉพาะมะเร็งชนิด well differentiated ซึ่งได้แก่ papillary และ follicular thyroid carcinoma พบว่าเป็นมะเร็งที่มีอัตราการหายจากโรค และอัตราการรอดชีวิต ดีกว่ามะเร็งอย่างอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีอัตราการตายต่ำ โดยพบอัตราการตายน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับมะเร็งทั้งหมด 1