Clinical Problems associated with UMN Phenomena
1. Symtomatic Problems
    ได้แก่ อาการปวด ข้อยึดแข็ง clonus กล้ามเนื้อหดเกร็งในท่างอ และเหยียดข้อ ท่าทางผิดปกติ
หรืออยู่ในท่าทางที่ผิดรูป การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง หรือช้า หรือไม่ประสานงานกัน
2. Problems of passive function including personal care and positioning issues
    การทำกิจวัตรประจำวันลำบากได้แก่ แต่งตัว อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ปัสสาวะอุจาระ 
การจัดท่านั่ง ท่านอนลำบาก เกิดแผลที่ผิวหนัง
แสดงผู้ป่วยที่มี spasticity ของกล้ามเนื้อคอ หลังและ สะโพกทำให้นั่งทำกิจวัตรประจำวันลำบาก
แสดงผู้ป่วยที่มีภาวะ clenched fist deformity ซึ่งทำให้เกิดผิวหนังเปื่อยลอกมีเชื้อราขึ้นจากการ
อับชื้น และไม่สามารถทำความสะอาดที่ ฝ่ามือได้ หลังจากทำ chemodenervation of the lexor
digitorum sublimis พบว่าสามารถคลายมือที่กำออกได้(7)
3. Problem of active function including limb use and mobility issues
    ได้แก่การใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆ และการเคลื่อนไหว
ผู้ป่วยไม่สามารถถือกระป่องน้ำได้ก่อนรักษา (7)
ผู้ป่วยที่มีภาวะ spastic equinovarus ทำให้มีอาการเจ็บที่ด้าน lateral  ของเท้าขณะเดินลง
น้ำหนักก่อนที่จะรักษาโดยการทำ neurolysis