แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 2564433
e-mail address suputtitada_areerat@hotmail.com   Mobile  01-4888549
ประวัติการศึกษา
ปี  2534  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2535 Diploma Federation International de Medicine Sportive, Basic course on
sport medicine
ปี  2537 วุฒิบัตรวิชาชีพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
1995  Observation and training with Associate Prof. Dr. Mitchell  F. Brin. Co-director of movement disorder center at the  Mount Sinai Medical Center, Mount Sinai
University Hospital , New York city , New York in Clinical evaluation and
botulinum toxin  injection in  management of movement disorders( Spasticity
and Dystonia)
1995 Observation and training with Associate Prof. Dr. David   Simpson.Director of
clinical neurophysiology laboratories and Director, neuro-aids research
center at the Mount Sinai  Medical Center, Mount Sinai University Hospital,
NewYork, NY 10029-6574 in Clinical evaluation and Botulinum toxin injection
by EMG guide in management of spasticity
1995 Observaion and training with Associate Prof. Dr. Christopher  F. O'Brian
Medical director of movement disorders center at  Colorado Neurological
Institute,Denver, Colorado  in  botulinum toxin injection and phenol block in
management of movement  disorders. ( Spasticity and  Dystonia)
1996 Observation and training at Vienna University Hospital, Vienna,Austria in gait
and movement analysis and dynamic   EMG.
ประวัติการร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ปี  2537  The4th  Conference of South-East Asia Ergonomic Society Ergonomic for
Productivity  and Safe Work.  ที่กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 21 - 25
พฤศจิกายน
ปี 2538 The12th  World Congress International Federation of Physical Medicine
and Rehabilitation.  ที่เมือง Sydney  ประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างวันที่ 27 - 31
มีนาคม
ปี  2538 The 1st  Pan-Asia Conference of the Use of Botulinum Toxin in the
Management  of Spasticity.  ที่ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน
ปี  2538 The 18th  Annual Electrodiagnostic Medicine Courses and Workshops
and  The 42nd   Annual Scientific Meeting. ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศ แคนาดา
ปี  2539 The 1th  Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitaiton.
ที่เมือง Herzliya  ประเทศอิสราเอล  ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม
ปี  2539 The 4th  International Congress of Movement Disorders. ที่เมืองเวียนนา
ประเทศออสเตรีย  ระหว่างวันที่ 16 - 21 มิถุนายน
ปี  2540 The 8th  World Congress of the International Rehabilitation Medicine
Association. ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน
ปี  2541 The 2nd  Pan-Asia Conference of the use of Botulinum Toxin in the
Management  of Spasticity  ที่ประเทศฮ่องกง  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์
ปี  2541 The 1st Asean Rehabilitation Medicine Association Congress  ที่จังหวัด
เชียงใหม่  ประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม
ปี  2542 The 1st Asean  Neurological  Association  Congress  ที่จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย ระหว่างวันที่  3 - 5  กุมภาพันธ์
ปี  2542 The 2nd    World Congress of Neurological Rehabilitation  ที่เมือง Toronto
ประเทศแคนาดา  ระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน
ปี  2543 The 6 th International Congress of Parkinson's Disease and Movement
Disorders ที่เมือง บาร์เซลโลนา ประเทศ สเปน ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน
ปี  2544 The 4 th Pan- Asia Conference of the use of Botulinum Toxin in the
treatment of Upper Limb Spasticity ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-7
เมษายน
ผลงานวิชาการ
1. ผลงานวิจัย
1.  Suputtitada A, Aksaranugraha  S Normal blink reflex  study at Chulalongkorn hospital. J Thai Rehabil 1995;5(1):39-47
2. Suputtitada A, Aksaranugraha  S. Spinal fracture complicating ankylosing  spondylitis from swimming. A case report. Chula Med J 1995;39(8):601-5.
3. Pajareya K, Intarakamhang P, Suputtitada A. Lower extremity bracing in paraplegia. A follow-up study. Siriraj Hosp Gaz 1996;48(10):887-92.
4. **Suputtitada A,Puapan P. Effects of work postures on low back pain.J Human Ergol 1996;25(1):268-75.
5. Jarunthum T, Suputtitada A, Bunnag Y. Normal H- reflex study at soleus muscle
at Chulalongkorn hospital. J Thai Rehabil 1996; 6(2):18-23.
6. Massakulpan P, Suputtitada A, Aksaranugraha S. Distal median sensory latency
of middle finger in detection of early carpal tunnel syndrome.J Thai Rehabil
1997;7(1):35-42.
7. Pinaikul H, Suputtitada A, Bunnag  Y. Normal study of  superficial peroneal sensory nerve and saphenous nerve at Chulalongkorn hospital. J Thai Rehabil
1997;7(2):85-90.
8. Pajareya K, Paileeklee S, Suputtitada A. Living conditions of rehabilitated spinal cord injury persons in Thailand.  Siriraj Hosp Gaz 1998;50(1):8-12.
9. **Pajareya K, Suputtitada A, Paileeklee S.Functional skill  after spinal cord injury
rehabilitation:a follow up study. J Med Thai Assoc 1998;81:310-5.
10.  Sukonthaman K, Suputtitada A, Bunnag  Y. The epidimiology of low back pain
in the foundry plant workers.  J Thai Rehabil 1998;8(1):158-68.
11.  Reakatanan C, Suputtitada A, Bunnag Y. Normal value of  medial and lateral plantar nerve  at Chulalongkorn  hospital.  J Thai Rehabil 1999;8(3):248-54.
12.  **Suputtitada A,Massakulpan P, Aksaranugraha S, Phantumchinda K. Somatosensory evoked potentials in  X-linked recessive bulbospinal
neuronopathy :a case demonstration. Electromyogr.  Clin Neurophysiol
1999;39:393-6.
13.  Ratanatarn R, Ananontsak A, Aksaranugraha S.Epidemiology of cerebral palsy
at Chulalongkorn Hospital during 1986-1996. J Thai Rehabil  1999;9(2):58-66.
14.  Wechakitwanit L, Suputtitada A. Work-related upper limb musculoskeletal disorder in computer users. J Thai Rehabil 2000;9(3):97-110.
15.  **Suputtitada A. Managing spasticity in pediatric cerebral palsy using a very low
dose of botulinum toxin type A: preliminary report. Am J Phys Med Rehabil
2000;320-6.
16.  **Suputtitada A. Local botulinum toxin type A injections in the treatment of
spastic toes. In: Proceeding of the 6th International Congress of Parkinson's
disease and Movement Disorders at Barcelona, Spain 11-15 June 2000
2. งานแต่งตำรา บทความทางวิชาการ
1.  อารีรัตน์   สุพุทธิธาดา, เสก  อักษรานุเคราะห์  การประเมินผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ใน
เสก  อักษรานุเคราะห์  ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู  พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ.  โรงพิมพ์เทคนิค19,
2539:19-56
2.  อารีรัตน์   สุพุทธิธาดา  กลุ่มอาการหลังโรคโปลิโอ  ใน เสก  อักษรานุเคราะห์  ตำราเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู  พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ.  โรงพิมพ์เทคนิค  19, 2539:697-720
3.  Suputtitada A. The use of botulinum toxin type A in the treatment of spasticity. J
Thai Rehabil 1996;6(2):6-17.
4.  Suputtitada A. New techniques in the treatment of spasticity. Chula Med J
1999;43(2):69-87.
5.  Suputtitada A. Spasticity: physiology of normal muscle and pathophysiology of
spasticity. J Thai Rehabil 1999 ; 8(3):230-40.
6.  **Suputtitada  A. The treatment of cervical dystonia with low dose botulinum A
toxin by EMG guidance.In: Proceeding of the 3rd Biennial Convention of the
ASEAN Neurological Association Congress ,on Febuary 3-5,1999.
7.  **Suputtitada A. Three year experience in Botulinum toxin type A treating of
writer's cramp.In: Proceeding of the 3rd Biennial Convention of the ASEAN
Neurological Association Congress ,on Febuary 3-5,1999.
8.  Suputtitada A. Rehabilitation treatment of acute pain in trauma. In: Proceeding
of the 40th annual scientific meeting,Faculty of Medicine , Chulalongkorn
University, March 22-26,1999,P153-64.
9.  **Suputtitada A. Botulinum toxin injection; A new technigue in management of
spasticity. In: Proceeding of the Workshop on Spinal Cord Paralysis:Long Term
Care, on November 22-26,1999.
10.  Suputtitada A. Rehabilitation in patients with osteoarthritis of the knee. In:
Proceeding of the 41st annual scientific meeting,Faculty of Medicine ,
Chulalongkorn University, March  20-24,2000,P507-20.
** international journal and conference