ข้อดีของการใช้ยาฉีดโบทูลินุม ชนิดเอ มีหลายประการดังนี้(46) 
1. ได้ผลดีในภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งระยะแรก  ที่ยังไม่มีข้อยึดติด คือเป็น dynamic contracture   ผู้ป่วย cerebral palsy ที่มี hyperflexed hand มานาน 10 ปี ผลการ
ตรวจทางคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อไม่พบ motor unit ที่ wrist flexor เหลืออยู่และมี fixed capsular contraction ผู้ป่วยรายนี้ไม่สมควรนำมาฉีดยา  เนื่องจากไม่ใช่ภาวะ
spasticity แต่เป็นภาวะ contracture ไปเสียแล้ว
2. ฤทธิ์ข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ (side effect) น้อยมาก  ต่างจากการใช้ phenol ซึ่งแม้
จะมีราคาถูกกว่า botulinum toxin type A มากแต่พบฤทธิ์ข้างเคียงได้บ่อย เช่น อาการ
ปวดเสียวร้าวตามเส้นประสาท  (painful paresthesia) หลังฉีดยา  มีอาการปวดขณะ
ฉีดยา บวมและอักเสบเฉพาะที่หลังฉีดยา ซึ่งในเด็ก cerebral palsy ที่ระดับสติปัญญา
ปกติจะรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้และทุกข์ทรมานทีเดียว  การเลือกรักษาในเด็กกลุ่มนี้จึงควร
เลือกใช้ botulinum toxin มากกว่า
3. ผู้ป่วยทนต่อการรักษาได้ดีมาก  ระยะเวลาในการฉีดไม่นานจึงเหมาะจะใช้ในผู้ป่วยเด็ก
4. ช่วยลดอาการปวดจากกล้ามเนื้อเกร็งตัว (painful spasm) ได้
5. ช่วยเพิ่มความแข็งของกล้ามเนื้อ antagonist เนื่องจากการลดลงของ reflex reciprocal
inhibition ในกล้ามเนื้อมัดที่ทำงานตรงกันข้าม  เมื่อมีการลดลงของ reflex acitvity
ในกล้ามเนื้อมัดที่ทำงานร่วม (agonist)
6. ใช้ร่วมกับการรักษาอื่นได้ คือ การรักษาทางกายภาพบำบัด  กายอุปกรณ์เสริมและการ
ผ่าตัด
         เนื่องจากในปัจจุบันยาฉีดbotulinum ยังมีราคาแพงอยู่  จึงมีการใช้ร่วมกับการฉีด phenol
โดยเลือกฉีดbotulinum toxin type A ในกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ distal ซึ่งมี sensory nerve มากและ
ฉีด phenol ในกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ proximal ที่สามารถ  identify  เส้นประสาท motorได้ง่าย(47)