ผู้จัดทำ
รศ.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
Assoc.Prof.Wilai Saksirisampant
ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรจุเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
ความเชี่ยวชาญและชำนาญ : ปรสิตทางการแพทย์ และการวินิจฉัย, วิทยาภูมิคุ้มกันโรคปรสิต
e-mail : fmedwss@md.chula.ac.th
 
จารุรัตน์ เภานิบล
Jarruratt Prownebon
นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย