Bone Mineral Density (BMD) Measurement
Methods
Dual photon absorptiometry (DPA) 10
การวัดค่า BMD ของกระดูกแขนโดยใช้ SPA นั้น แม้ว่าจะสัมพันธ์กับกระดูกทั้งตัว แต่วิธีนี้ไม่สามารถวัด ค่า BMD ของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกได้อย่างแม่นยำ จึงได้มีการพัฒนาเทคนิค DPA ขึ้น
หลักการของเครื่อง DPA ก็เหมือนกับ SPA แต่จะใช้แหล่งกำเนิดรังสีที่ให้รังสี 2 พลังงาน เช่น Gd-153 ซึ่งให้พลังงาน 40 keV และ 100 keV ซึ่งเนื้อเยื่อและกระดูกจะมีการดูดกลืนรังสีไม่เท่ากัน
[back]
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย