โพรงในปอด (pulmonary cavities) ส่วนใหญ่เกิดจากการตายของเนื้อเยื่อ พร้อมกับการขับเนื้อเยื่อที่ตายออกไป ในทางเดินอากาศของปอด ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือเนื้องอก
                     ผนังของ cavity       :     ส่วนมากจะหนาใน acute lung abscess, primary และ
                                                         metastatic carcinoma แต่จะบางใน infected bullae และ post-traumatic cyst
                    ผิวด้านในของผนัง    :      จะไม่สม่ำเสมอและเป็นปุ่ม ๆ ใน carcinoma, มีลักษณะปุกปุย (shaggy) ใน
                                                         acute lung abscess ดังรูปที่ 15, เรียบใน cavitary lesions ส่วนที่เหลือ
 


รูปที่ 15 ภาพของ staphylococcal lung abscess
ใน right lower lobe; รูปซ้าย-ท่า PA, รูปขวา-ท่า lateral
                  จำนวนของ lesions      :     หนึ่ง  : อาจบ่งถึง Primary bronchogenic CA, ดังรูปที่ 16 และ 17  Acute lung abscess, post-traumatic lung cyst
ดังรูปที่ 16 ภาพของ cavitation ใน primary squamous
cell caecinoma

ดังรูปที่ 17 ซ้าย-cavitating bronchogenic carcinoma,
ขวา-ภาพ tomogram แสดงให้เห็นผนังซึ่งหนาและขรุขระ

                                                          มากกว่าหนึ่ง   : Metastatic neoplasm; ดังรูปที่ 18 acute pyogenic abscess
 


ดังรูปที่ 18 pulmonary metastasis ซึ่งมี cavitations