ก้อนในปอด

ลักษณะเป็นก้อนเดี่ยว (Solitary mass)
1.Benign  เช่น Tuberculoma
                       Lung abscess
                       Pneumonia
                       Adenoma     - 90% เกิดบริเวณรอบ ๆ Hilum
                       Harmatoma - มีลักษณะเป็นลอนมากกว่าเรียบ, อาจมี Popcorn และ Punctate calcification
2. Malignant
                       Bronchogenic carcinoma - ส่วนมากจะขนาดใหญ่กว่า 2 ซม. มีขอบไม่ชัดเจน และ อาจมี cavitation
                                                                   ดังรูปที่ 19 และ 20
 


รูปที่ 19 ซ้าย-anaplastic bronchogenic
carcinoma(ลูกศร) พร้อมทั้ง hilar และ mediastinal
node metastasis, ขวา-ภาพ tomogram
รูปที่ 20 ภาพของก้อนในปอดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามเวลา
bronchogenic carcinoma 

 

                       Metastasis  - 25% ของ pulmonar metastasis เป็น solitary มะเร็งต้นเหตุ (primary lesion) ส่วนมากจะเป็น
                                            breast carcinoma, sarcoma, seminoma, และ renal cell carcinoma

ลักษณะเป็นหลายก้อน (Multiple masses)
1. Benign
                       Abscesses - ส่วนมากจะกระจายทั่วไปทั้ง 2 ปอด แต่ไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง เกิดจากการ
                                           ที่เชื้อแพร่กระจายทางกระแสเลือด
                       Fungal infection
2. Malignant
                        Metastasis- ส่วนมากจากมะเร็งของ Breast, Thyroid, Kidney, GI Tract และ Testes มักจะไปที่ lower lobes
                                           และจะอยู่ส่วนริมของปอดมีขนาดต่าง ๆ กัน และมีขอบชัดเจน ดังรูปที่ 21 , 22

รูปที่ 21 pulmonary metastasis; รูปซ้าย-ท่า PA,
รูปขวา-ท่า lateral
รูปที่ 22 pulmonary metastasis 
ที่เป็นก้อนขนาดเล็ก ๆ