รูปที่ 1 ภาพวาดลายเส้นแสดงกลีบของปอดในท่า PA และ Lateral 
ปอดขวามี 3 lobes: Right upper lobe (RUL), Right middle lobe (RML) และ
                             Right lower lobe (RLL)
ปอดซ้ายมี 2 lobes: Left upper lobe (LUL) และ Left lower lobe (LLL)
ใน normal chest x-ray เนื้อปอดจะดำเพราะเป็นอากาศ 
                              เส้นเลือดจะเห็นเป็นเส้นทึบวิ่งจาก Hilum ไป periphery 
ถ้ามี density ในเนื้อปอดที่ไม่ใช่เส้นเลือดตามปกติ ก็เรียกว่า pulmonary infiltration