โรคติดเชื้อรา ชนิด Candida
โรคเกลื้อน    Tinea versicolor
โรคกลาก Dermatophytosis
ยารักษาโรค เชื้อราที่ผิวหนัง

Goto
แบบประเมินบทเรียน
บทเรียนอื่น
HomePage คณะแพทยศาสตร์